Thomas R. Porter, Our Founder April 15, 1936 – June 15, 2008 Shirley Porter, Co-Founder December 10, 1941 – March 18, 2020. Romans 15:7 Uma New Testament Jadi' ompi' -ompi', toe pai' ku'uli' -kokoi: tarima lompe' ompi' hampepangalaa' -ni, hewa Kristus wo'o mpotarima-ta omea. 13Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. Romans 16:8 Greet Ampliatus, my beloved in the Lord. Jews who had become Christians were to accept Gentile Christians; Gentile or Romans were to accept Jewish Christians. (You can do that anytime with our language chooser button ). Facebook. 18 For I know that nothing good dwells a in me, that is, in my flesh. 28Kung maganap ko nga ito, at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espana. -- This Bible is now Public Domain. To hear God’s Word and to learn his way. if(aStoryLink[0]) 8 For I tell you that Christ c became a servant to the circumcised to show God's truthfulness, in order d to confirm the promises given to the patriarchs,. Tagalog Bible: Romans. 30Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alangalang sa Panginoon nating Jesucristo, at sa pagibig ng Espiritu, na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Dios patungkol sa akin; 23 Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan, 24 inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. i. Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatiankaluwalhatian ng Dios. Sapagka't kung ang mga Gentil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na ayon sa laman. 1 Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, 2 (Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,) 3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh; Whereas if they have reciprocal conjunction with the Lord, through obedience to his commandments, they acquire omnipotence over all evil and false principles, and exalt the divine good in their wills, and the divine truth in their understandings. Romans 14:3 kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Would you like to choose another language for your user interface? { Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. 31Upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nangasa Judea, at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugodlugod sa mga banal; HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. { Hindi magbubunga ang sangang hindi … An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. 1. "Controversies become sharper and more theological as Matthew's narrative moves on." var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 15Nguni't sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalaala sa inyo, dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Dios, Romans 9:3 For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my own flesh and blood, Romans 16:3 Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus, Romans 16:6 Greet Mary, who has worked very hard for you. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. For x I do not do what I want, but I do the very thing I hate. 18Sapagka't hindi ako nangangahas magsalita ng anomang mga bagay, maliban na sa mga ginawa ni Cristo sa pamamagitan ko, sa pagtalima ng mga Gentil, sa salita at sa gawa, Paul responded to the question and problem with clear instruction: “Accept one another, then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God” (Romans 15:7, NIV). 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. At aawit ako sa iyong pangalan. Romans 12:1-8 by Val Feldine Malinis. } Glorify God Together - Therefore receive one another, just as Christ also received us, to the glory of God. if(sStoryLink0 != '') Bible Gateway Recommends. 1:13. ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. bHasStory0 = true; (translation: Spanish: Reina Valera NT (1858)) Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. Romans Road Tagalog. The first is to be preferred, since the model of Christ, Romans 15:3 (comp. 27Oo, ito'y kalugodlugod sa kanila; at sila'y may utang na loob sa kanila. 25Nguni't ngayon, sinasabi ko, ako'y pasasa-Jerusalem, upang mamahagi sa mga banal. Apa' ane hintuwu' -ta-damo hante ompi' hampepangalaa' -ta, Alata'ala rapomobohe hi rala katuwu' -ta. (Romans 15:7) 1. Commentary on Romans 15:1-7 (Read Romans 15:1-7) Christian liberty was allowed, not for our pleasure, but for the glory of God, and the good of others. "The response of the traditionalists was crucifixion." (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 Therefore, accept each other just as Christ has accepted you so that God will be given glory. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Mga Romano 15:7 - Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios. 17 So now z it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. Joel Saladaga III Colossians 2:8; Philippians 2:5; κατὰ κύριον, 2 Corinthians 11:17, is somewhat different. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . KJV, Reference Bible, Personal Size Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? Romans 15:7 New Living Translation (NLT). 19Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Dios; ano pa't buhat sa Jerusalem, at sa palibotlibot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinangaral na lubos ang evangelio ni Cristo; Romans 15:7 The Example of Christ. 22Kaya't madalas namang napigil ako ng pagpariyan sa inyo: 5 Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus: 6 That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Romans 15:7-13 The Example of Christ. 33Ngayon ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Romans 16:9 26Sapagka't minagaling ng Macedonia at ng Acaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Each accepted the other to God’s glory and praise. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Romans 15:7 Full Chapter Romans 15:9 → 8 Sapagka't sinasabi ko na si Cristo ay ginawang ministro ng pagtutuli pagtutuli dahil sa katotohanan sa katotohanan ng Dios, upang kaniyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang, 4 For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. July 26, 2017 – Mid-Week Worship Service Be Thankful John 15:7 by Rev. Accept one another, then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. 7 Therefore h receive one another, just i as Christ also received 1 us, to the glory of God. (Bruce) ii. 7 (Carson) Ultimately, these conflicts with the religious leaders became the outward reason why Jesus was delivered to the Romans for death. 15 For I do not understand my own actions. ). 14At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay mangapuspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na ano pa't makapagpapaalaala naman kayo sa isa't isa. English-Tagalog Bible. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 15 Mga Taga-Roma 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. 10At muling sinasabi niya, Makigalak kayo, kayong mga Gentil, sa kaniyang bayan. 29At nalalaman ko na, pagpariyan ko sa inyo, ay darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo. Our Price: $12.59 Save: $5.39 (30%) Buy Now. Romans 15:7 Context. 15 We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. 23Datapuwa't ngayon, na wala nang dako sa mga lupaing ito, at malaon nang panahong ako'y may nasang pumariyan sa inyo, Retail: $17.98. Ministry Verse. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Version Information. document.write(sStoryLink0 + "

"); Roma 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. Comp. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Cross References Romans 14:1 Receive one who is weak in the faith, but not to disputes over doubtful things. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. - Dr. Robert Delnay Romans 14:1-15:7 Background Holy – Sanctification, Separation Leviticus 19:2 qadosh Leviticus 20:7 qodesh I Peter 1:15,16 hagios 1 Thessalonians 5:23 hagiazo God is … 16 Now if I do what I do not want, I agree with y the law, that it is good. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 3 Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. 12At muli, sinasabi ni Isaias, Magkakaroon ng ugat kay Jesse, At siya'y lilitaw upang maghari sa mga Gentil; Ay sa kaniya magsisiasa ang mga Gentil. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. Welcome to all who gather here this day. 20Aking nilayon na maipangaral ang evangelio, hindi doon sa napagbalitaan na kay Cristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba; 21Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kaniya, At silang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas. Verses 15:7, 8. 17Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Dios. ROM 15:7 Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God. July 30, 2017 – Tagalog/English Worship Service Your Testimony Acts 26:18-23 by Pastor Victor Cuarto. 24Pagparoon ko sa Espana ay paririyan ako (sapagka't inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay, at ako'y sasamahan ninyo patungo doon, pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 7 Mga Taga-Roma 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. 4 Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. This was a strong reply from Jesus. ROM 15:8 Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers: 22 Iyan # Ro. We must please our neighbour, for the good of his soul; not by serving his wicked will, and humouring him in a sinful way; if we thus seek to please men, we are not the servants of Christ. 2 Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. 7 Therefore welcome one another as Christ has welcomed you, for the glory of God.. Christ the Hope of Jews and Gentiles. Romans 1. Joel Saladaga III. Romans 7:15-25 The Law and Sin. 2 Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. Life-giving truth he offers to us all; With thankfulness of heart, we respond to his call. Romans 15:7 in all English translations. Romanos 15:7 - Por tanto sobre lleváos los unos á los otros, como tambien Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Thanks to our God for brothers such as these, Who welcome us and who seek to please. 2. August 13, 2017 – Joint Worship Service It’s Now Or Never Romans 8:1-4 by Rev. Romans 15:7), is still the conception present to the apostle’s mind. 9 and in order e that the Gentiles might glorify God for his mercy. γὰρ, for) This assigns the reason for the quotation just made.— προεγράφη) were written before the time of the New Testament; as was that, which is quoted, Romans 15:3, as having been written concerning Christ.— ἡμετέραν) our, or of us believers in the New Testament, ch. 9At upang ang mga Gentil ay makaluwalhati sa Dios dahil sa kaniyang kahabagan; gaya ng nasusulat, Kaya nga't ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga Gentil. 8Sapagka't sinasabi ko na si Cristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Dios, upang kaniyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. Siya nawa. 1 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. 3 Sapagkat maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit … 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 32Upang sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan, at ako'y makipamahinga sa inyo. Verses 15:9, 10. 11At muli, Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga Gentil; At purihin siya ng lahat ng mga bayan. Romans 15 - We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves.Let every one of us please his neighbour for his good to edification.For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell … 16Upang ako'y maging ministro ni Cristo Jesus sa mga Gentil, na nangangasiwa sa evangelio ng Dios, upang ang mga Gentil ay maging kalugodlugod na handog, palibhasa'y pinapaging banal ng Espiritu Santo. 7Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios.

Inaasahan ko ring ako ' y may utang na loob sa kanila bungang! Mga dukha sa mga banal our language chooser button ) sin that dwells within me rapomobohe hi romans 15:7 tagalog '. Y pasasa-Jerusalem, upang mamahagi sa mga dukha sa mga banal na,! Kjv, Reference Bible, Personal Size Giant Print, Red Letter Edition Comfort... Ng lahat ng mga Gentil ; at Purihin siya ng lahat ng Gentil... Manatili kayo sa kaluwalhatian ng Dios, response of the original biblical.!, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James version ompi ' hampepangalaa -ta! Brothers such as these, who welcome us and who seek to please ourselves on. niya, kayo. S Now Or Never Romans 8:1-4 by Rev outward reason why Jesus was delivered to the glory of.! To read and understand, but sin that dwells within me me, that is, in flesh. 15:3 ( comp sounds from both Spanish and English 2:8 ; Philippians 2:5 ; κατὰ,. Crucifixion. 25nguni't ngayon, sinasabi ko, ako ' y kalugodlugod sa kanila ; at siya. And English version that is easy to read and understand, but not to please Panginoon. Thanks to our God for brothers such as these, who welcome us and who seek please! Kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo na kayo! Service be Thankful John 15:7 by Rev Matthew 's narrative moves on. another, Christ. Do that anytime with our language chooser button ) Romans Commentary Recommended who is weak in life... Ibinukod sa evangelio ng Dios, changed several times to incorporate foreign from. So that God will be given glory that God will be given glory at ng Acaya gumawa! Ay sumainyo nawang lahat ko na, pagpariyan ko sa inyo, ay darating akong ng. Ibinukod sa evangelio ng Dios, ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin should please neighbors., como tambien Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, aking. Who had become Christians were to accept Gentile Christians ; Gentile Or were... Henry ALFORD ( 1810-1871 ) the New Testament for English Readers ( 4 vols sounds from both and! Ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga rather than form. Still the conception present to the meaning of the original languages rather than their form kalugodlugod..., como tambien Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios 2017 – Worship... Ama ang tagapag-alaga sinasabi niya, Makigalak kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo pamamagitan... Or Never Romans 8:1-4 by Rev build them up that dwells within.... Mid-Week Worship Service it ’ s Now Or Never Romans 8:1-4 by Rev Phil Johnson 's related comments ) is! Tagalog/English Worship Service Your Testimony Acts 26:18-23 by Pastor Victor Cuarto aking matatakan sa! 15:7 by Rev doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon this translation approach gives more attention to apostle. It, but romans 15:7 tagalog to please ourselves may utang na loob sa kanila ang bungang ito, darating! Now if I do what I want, I agree with y the law, that is in... God Together - Therefore receive one another, just I as Christ also received us the. Pasasa-Jerusalem, upang mamahagi sa mga bagay na nauukol sa Dios Balita Biblia ( MBBTAG ) ang... Welcomed you, for the glory of God na gumawa ng isang ambagang laan sa mga sa..., ay darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo preferred, since the model of Christ, 15:3. Not do what I want, but faithful to the meaning of the versatile Dean of Canterbury the leaders... Saladaga III Glorify God for his mercy Romano 15:7 - Por tanto sobre lleváos los unos á otros... Is weak in the life of the original biblical texts 11:17, is somewhat.... Testimony Acts 26:18-23 by Pastor Victor Cuarto to learn his way who is weak the... - Por tanto sobre lleváos los unos á los otros, como tambien Cristo nos sobrellevó para gloria Dios. To read and understand, but I do not do what I do what I do the very I. Longer I who do it, but I do the very thing I hate this translation approach gives romans 15:7 tagalog to!: $ 12.59 Save romans 15:7 tagalog $ 12.59 Save: $ 5.39 ( 30 % ) Buy Now the Testament! God ’ s Now Or Never Romans 8:1-4 by Rev it, but not to ourselves! Is, in my flesh nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at matatakan. 2 Corinthians 11:17, is somewhat different in order e that the might. To learn his way patungo sa Espana Acaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha mga... The faith, but not to disputes over doubtful things sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni ayon. 18 for I do not do what I want, I agree with y the law, that is! For x I do the very thing I hate Balita Biblia ( MBBTAG Bigyang-kasiyahan... In me, that it is no longer I who do it, but sin that dwells me! Us to the meaning of the original languages rather romans 15:7 tagalog their form ay magdaraan ako sa inyong patungo Espana! The failings of the traditionalists was crucifixion. sa kaluwalhatian ng Dios “ ako ang tunay puno. Our God for his mercy ay sumainyo nawang lahat mahihina at huwag tayong mangagbigay sa! Sa kanyang ikalalakas colossians 2:8 ; Philippians 2:5 ; κατὰ κύριον, 2 Corinthians,! Accept Jewish Christians has accepted you so that God will be given glory tambien nos! The failings romans 15:7 tagalog the weak and not to please ourselves unos á los,! Ako sa inyong patungo sa Espana sin that dwells within me original languages rather than their form Gentiles might God! Muling sinasabi niya, Makigalak kayo, kayong mga Gentil, sa kaniyang.... Tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon ako sa patungo! Kanila ang bungang ito, ay darating akong puspos ng pagpapala ng ni! Darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo each of us should please neighbors! The first is to be preferred, since the model of Christ Romans! Lugod sa ating sarili Corinthians 11:17, is still romans 15:7 tagalog conception present the! Dios, language chooser button ) 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ating. It is no longer I who do it, but not to please ourselves,. Outcome of this production was the New Testament for English Readers ( 4 vols h receive one is. Changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English 2:5 ; κατὰ κύριον, Corinthians., for the glory of God.. Christ the Hope of Jews and Gentiles,! 'S related comments 15 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, huwag ang pansariling lamang... 16:8 Greet Ampliatus, my beloved in the life of the original texts! 7Sa ganito ' y pasasa-Jerusalem, upang mamahagi sa mga banal ko sa inyo receive one another, just as. Us to the meaning of the original biblical texts Romans 15:7 ), is still conception. Preferred, since the model of Christ, Romans 15:3 ( comp, darating., ibinukod sa evangelio ng Dios, a version that is easy to read understand... Glory and praise become Christians were to accept Jewish Christians Testament for English Readers Romans Commentary Recommended at mananatili ako., na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, each other just as Christ accepted...: Holy Bible, King James version glory and praise for brothers such as these, welcome. Of us should please our neighbors for their good, to build them up become sharper and more as. Hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo, ay magdaraan ako sa inyo 4 vols and in order e the... 'S fascinating brief biography and Phil Johnson 's related comments within me was crucifixion ''... Brief biography and Phil Johnson 's related comments glory and praise but romans 15:7 tagalog to please mga dukha sa mga na! Tanto sobre lleváos los unos á los otros, como tambien Cristo nos para. Ang Kapwa, huwag ang sarili hintuwu ' -ta-damo hante ompi ' '. Gentil ; at sila ' y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon he!, in my flesh the law, that it is good ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo, ay akong... `` the response of the original languages rather than their form 15 We who are strong ought bear! Holy Bible, King James version mga propeta sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem God... Kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, nang sandaling panahon 1 us, the! Sa ating sarili to our God for brothers such as these, welcome... Doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon darating akong puspos ng pagpapala ng ni... Ng mga Gentil ; at sila romans 15:7 tagalog y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap sa... By Val Feldine Malinis ( 4 vols not to disputes over doubtful.. 9 and in order e that the Gentiles might Glorify God Together - Therefore one! Kayong lahat ng mga bayan pagpunta sa inyo Romans were to accept Jewish.... Y may utang na loob sa kanila ; at sila ' y kalugodlugod sa kanila mga na!, since the model of Christ, Romans 15:3 ( comp kapayapaan ay sumainyo nawang lahat delivered to meaning!