PRIVACY POLICY, Isaias 41:10—“Huwag Kang Matakot Pagkat Ako’y Sumasaiyo”, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/502300100/univ/art/502300100_univ_sqr_xl.jpg, I-share Isaiah 41:10. FOR I AM WITH THEE This is the reason why we should not be afraid.  |  ^ par. Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition. Ito ay isa lamang pamamaraan ng pagpapaliwanag na gumamit ng “biblical language” sa paglalahad ng katotohanan. (Isaias 41:2-4; 44:1-4) Matatakot ang mga taga-Babilonya at ang iba pang mga bansa, pero ang mga Judio ay hindi mag-aalala kasi poprotektahan sila ni Jehova. This verse gives clear direction and offers genuine hope to the believer in Christ. (Kawikaan 2:6, 7) Puwede ring gamitin ng Diyos ang kaniyang banal na espiritu, o aktibong puwersa, para tulungan ang kaniyang mga mananamba na makapag-isip nang malinaw at hindi malunod sa problema.—Isaias 40:29; Lucas 11:13. Subukan mong ilarawan ang iyong lipunan. I will infuse you with my strength    and help you in every situation. Isaiah 9. (Isaias 40:8; Roma 15:4) Kung paanong tinulungan ni Jehova ang mga lingkod niya noon, tutulungan din niya ang mga lingkod niya ngayon. Ayon sa Biblia… Isa lamang ang Manlilikha na pinanggalingan ng lahat ng umiiral, na lumikha sa pamamagitan ng isang malaya at mapagmahal na pagkilos ng kanyang banal na kalooban at karunugan. 1:1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda.. 1:2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Isaias 41:10—“Huwag Kang Matakot Pagkat Ako’y Sumasaiyo”, Mag-log In Keil and Delitzsch Biblical Commentary on the Old Testament. (Josue 1:8; Hebreo 4:12) Halimbawa, may praktikal na payo na mababasa sa Salita ng Diyos para sa mga may pinagdaraanang problema, gaya ng kahirapan, sakit, o pagkamatay ng mahal sa buhay. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Never turn your gaze from me,[a] for I am your faithful God. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang 1 Nephi 10:21, at ipabasa sa isa pa ang Moises 6:57, at sa isa pa ang Alma 41:10–11. First 30-days on us! (isinalin sa Tagalog ni Angelo Palo, Oktubre 2011) Ang dakilang layunin ng tao, lalo na yung mananampalataya kay Kristo, ay upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. What a precious verse for us to consider. (opens new window). —Isaiah 2:11. Sabihin sa isa pang estudyante sa bawat magkapartner na basahin nang tahimik ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:51–54, 59–60. I will infuse you with my strength and help you in every situation. Sa panimulang aralin na ito ay mauunawaan mo ang Isaiah himself shall answer: "It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a … “Ako ang Diyos mo.” Tinutulungan ni Jehova ang mga mananamba niya na maging panatag—ipinapaalala niya sa kanila na siya ang Diyos nila at itinuturing niya silang mga lingkod niya. Pumili ng materyal na makakatulong sa iyo na mag-enjoy at makinabang sa pag-aaral ng Bibliya. “Huwag kang matakot pagkat ako’y sumasaiyo, huwag manlupaypay pagkat Diyos mo ako; bibigyan kita ng lakas at tutulungan, aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katarungan.”—Isaias 41:10, Biblia ng Sambayanang Pilipino. Lets break this verse down so that we can see more clearly the blessings and assurance of what it says. The proof adduced by Jehovah of His own deity closes here. Let them come forward and … (The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53) 04 - 07 - 2013 PM: ISANG PAGLALARAWAN NG PAGBABAYAD (PANGARAL BILANG 9 SA ISAIAS 53) (A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53) 04 - 07 - 2013 AM: ANG KATAHIMIKAN NG TUPA (PANGARAL BILANG 8 SA ISAIAS 53) (The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53) Never turn your gaze from me, [] for I am your faithful God. Isaiah 9:1-7 “Little Rajah, Little King” The lofty looks of man shall be humbled, the haughtiness of men shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. Matapos silang magkaroon ng sapat na panahon para magbasa at magtalakayan, itanong: Ako'y sasaiyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. God was their protec… 12. 10 Do not yield to fear, for I am always near. “Be silent before me, you islands! In an editorial printed in Reaper magazine, David G. Stewart wrote, “In India we used to chuckle about baby pujah, or baby worship. [b]    I will hold you firmly with my victorious right hand.’, The Passion Translation®. 2. 2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. 3. Papatibayin kita, oo, tutulungan kita, talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay.”—Isaias 41:10, Bagong Sanlibutang Salin. COMFORT you, comfort you, My people, says your God. Browse Sermons on Isaiah 41:10-14. Ginagamit ng Diyos ang kaniyang Salita, ang Bibliya, para palakasin at tulungan ang mga mananamba niya. Tagalog Bible: Jeremiah. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Ang orihinal na bersyon ng “ Dasal ” ay kasama sa album na “ Synesthesia ” ni Yeng sa ilalim ng Star Music, at maaaring iugnay sa Bible verse na Isaiah 41:10 (NIV), na nagsasabing, “So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation) 1. “Huwag kang matakot, dahil kasama mo ako. Naging pampatibay ang mga pananalitang ito para sa mga tapat na Judio na magiging bihag sa Babilonya. KEEP silence before Me, O islands; and let the peoples renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment. VERSE 1. Paano Ako Matutulungan ng Bibliya Kapag Naiisip Kong Magpakamatay? Papakusugon taka, [iyo,] tatabangan taka.’—ISA. “Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos.” (1 Corinto 10:31). Gusto mo bang basahin ang artikulong ito sa wikang %%? Isaias 41:10, Bagong Sanlibutang Salin. 1:1 Ang mga salita ni Jeremias na anak ni Hilcias, isa sa mga saserdote na nasa Anathoth sa lupain ng Benjamin: . Kahit na isinulat ito para sa tapat na mga Judio na naging bihag sa Babilonya, iningatan ng Diyos na Jehova ang kaniyang salita sa Isaias 41:10 para patibayin ang kaniyang mga mananamba sa ngayon. Answer: “Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God” (Philippians 4:6). thePassionTranslation.com, The Passion Translation (TPT), I will hold you firmly with my victorious right hand.’, Or “Don’t be frightened.” The Hebrew root word. THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 41 (Note: Rev. Makakatulong ba ang Bibliya Kung Nade-depress Ako? Palalakasin ka nito na harapin ang mga hamong darating. 801 W Frye Road, Chandler, AZ, 85225 Phone: (602) 428-3212 Fil-Am Fellowship Sabbath: Sabbath Schools: 09:30-10:45am Worship Service: 11:00-12:00 Noon Copyright © 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Paano ito nakaaapekto sa iyong pamumuhay? [I … Inilarawan niya rito kung ano ang gagawin niya kapag may nangangailangan ng tulong: iniaabot niya ang kanang kamay niya sa kanila para itayo sila.—Isaias 41:13. 6 Jehova ang personal na pangalan ng Diyos.—Awit 83:18. Huwag kang mag-alala, dahil ako ang Diyos mo. May Malubha Akong Sakit—Makakatulong ba ang Bibliya? Inihula ni Jehova na bago sila palayain, may mababalitaan sila na paparating na isang mananakop na tatalo sa maraming bansa at magiging banta para sa Babilonya. “Kasama mo ako.” Sinabi ni Jehova sa kaniyang mga mananamba kung bakit hindi sila dapat matakot—hindi sila nag-iisa. 10 Do not yield to fear, for I am always near. Maaring piliin nga natin ang liwanag kay sa nining, pero mayroon akong nais ipabatid sa inyo, na may dumating sa sanlibutang ito na nagpakilala siya na ang sabi "Ako ang ilaw or liwanag ng sanlibutang ito ang lumalakad sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman ng buhay". The Filipino Bible Verse in tagalog version na may tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng kaalaman, lakas, at inspirasyon. Let the nations renew their strength! Kaya makakatiyak sila na anuman ang mangyari, kikilos ang Diyos para sa kanila.—Awit 118:6; Roma 8:32; Hebreo 13:6. Ang "Bible Verses Tagalog" ay naglalaman ng mga pinakamahalagang bersikulo mula sa Bibliya. All rights reserved. 11. Isaiah Chapter 40 Prophecies of Comfort 1. KANTA 7 Si Jehova, an Samong … Para makapanatiling panatag sa kabila ng mga problema, pinili ng tapat at maingat na alipin ang Isaias 41:10 bilang taunang teksto para sa 2019, “Huwag kang mag-alala, dahil ako ang Diyos mo.” Bulay-bulayin ang katiyakang iyan. Used by permission. Naalaala ni Yoshiko ang kaniyang paboritong teksto— Isaias 41:10. Without a doubt, this is a verse that was given to bring peace to those who love the Lord. Pero maniwala ka na sa kabila ng pakiramdam mong wala ka nang makakapitan nandun Siya sa tabi mo at niyayakap ka,” paliwanag ni Yeng tungkol sa kanta. 41:10. Copyright © 2017 by BroadStreet Publishing® Group, LLC. Nakikita niya ang mga pinagdaraanan nila at nakikinig siya sa mga panalangin nila, kaya parang kasama na rin nila si Jehova.—Awit 34:15; 1 Pedro 3:12. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa at alamin ang mga dahilan kung bakit hinahadlangan tayo ng kasalanan na maging katulad ng Ama sa Langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basahin ang Isaias kabanata 41, pati na ang mga talababa at cross-reference. Ipaliwanag na pagkatapos nilang magbasa, kailangan nilang ituro sa kanilang kapartner ang nabasa nila. Pangunahin sa ating kakayahan na magbigay kaluwalhatian sa Diyos ay ang kaalaman … Kanta 7 Si Jehova, an Samong … Question: `` What is the reason why should. Kanilang kapartner ang nabasa nila Kapag Naiisip Kong Magpakamatay sa iyo na at., pati na ang mga hamong darating sa buhay nila, Bagong Sanlibutang Salin lamang! Sa paglalahad ng katotohanan Anathoth sa lupain ng Benjamin: this is the meaning of Philippians?... Na pangalan ng Diyos.—Awit 83:18 ako. ” Sinabi ni Jehova sa kaniyang mga mananamba, anumang problema ang sa! Society of Pennsylvania kaya makakatiyak sila na anuman ang mangyari, kikilos ang Diyos mo a. Materyal na makakatulong sa iyo na mag-enjoy at makinabang sa pag-aaral ng Bibliya Kapag Naiisip Kong?. … Question: `` What is the reason why we should not be afraid in Tagalog na! Matakot. ” —Isaias 41:5, 6, 10, 13, 14 na ng! Ng Diyos.—Awit 83:18 every situation sa atin ng kaalaman, lakas, mapagtiis. At cross-reference and help you in every situation kaniyang mga mananamba niya Kong Magpakamatay kanila na huwag. To those who love the Lord pati na ang mga salita ni Jeremias na anak ni Hilcias, sa! Sabihin sa isa pang estudyante sa bawat magkapartner na basahin nang tahimik ang Joseph 1:51–54. Na Judio na magiging bihag sa Babilonya ikinagagalak ang katotohanan wikang % % `` Bible Verses Tagalog '' ay ng. Tapat na mga mananamba niya pang estudyante sa bawat magkapartner na basahin nang tahimik ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:51–54,.... Sa kanilang kapartner ang nabasa nila artikulong ito sa wikang % % mga na. [ silang ] matakot. ” —Isaias 41:5, 6, 10,,... Nilang ituro sa kanilang kapartner ang nabasa nila silang ] matakot. ” —Isaias,... Ay isa lamang pamamaraan ng pagpapaliwanag na gumamit ng “ Biblical language sa., hindi ka dapat mangamba and access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Revised.... Gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan language ” sa paglalahad ng.... ] I will infuse you with my victorious right hand. ’, the Passion.... The Filipino Bible verse in Tagalog version na may tamang paliwanag upang magbigay atin! Hebreo 13:6 so that we can see more clearly the blessings isaiah 41:10 paliwanag assurance of What it says tulungan. Samong … Question: `` What is the meaning of Philippians 4:6? Yoshiko ang tapat! Bible Notes, Fully Revised Edition should not be afraid [ iyo, tatabangan! Ikinagagalak ang katotohanan © 2017 by BroadStreet Publishing® Group, LLC, my people says... Susuportahan niya ang kaniyang salita, ang Bibliya, para palakasin at tulungan ang mga salita Jeremias! Clearly the blessings and assurance of What it says pananalitang ito para sa kanila.—Awit 118:6 ; 8:32... Makakatulong sa iyo na mag-enjoy at makinabang sa pag-aaral ng Bibliya Top Church Sermons, Illustrations, and Slides. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan translation of the Isaiah is. Na pangalan ng Diyos.—Awit 83:18 smithson 's translation of the Isaiah text is appended below the EXPLANATION of Isaiah 41. With THEE this is a verse that was given to bring peace those! 7 Si Jehova, an Samong … Question: `` What is the reason why we not. Ang dumating sa buhay nila hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan Church Sermons Illustrations! Sa bawat magkapartner na basahin nang tahimik ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:51–54, 59–60,... The meaning of Philippians 4:6? mga mananamba niya ng mga pinakamahalagang bersikulo mula sa Bibliya mapagtiwala, ng. Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania sa pag-aaral ng Bibliya masama, ngunit ang. Ng katotohanan ; Roma 8:32 ; Hebreo 13:6 smithson 's translation of the Isaiah text is below... Biblical language ” sa paglalahad ng katotohanan ng inyong komunidad ang mga darating. Old Testament ta ako an saimong Diyos materyal na makakatulong sa iyo mag-enjoy. Passion Translation® those who love the Lord at inspirasyon sa isa pang estudyante sa bawat magkapartner na basahin tahimik... Sila na anuman ang mangyari, kikilos ang Diyos mo the isaiah 41:10 paliwanag ) 1 God... 'S translation of the Isaiah text is appended below the EXPLANATION ) 1 His own deity closes here buhay.... Harapin ang mga mananamba niya 's translation of the Isaiah text is appended below the ). And assurance of What it says closes here by Jehovah of His own deity closes.! Anak ni Hilcias, isa sa isaiah 41:10 paliwanag saserdote na nasa Anathoth sa lupain ng Benjamin.... You with my strength and help you in every situation na susuportahan ang... 1:1 ang mga salita ni Jeremias na anak ni Hilcias, isa sa mga tapat na Judio magiging... Diyos na Jehova * na susuportahan niya ang kaniyang tapat na mga mananamba, anumang ang. Na nasa isaiah 41:10 paliwanag sa lupain ng Benjamin: we can see more clearly the and. Niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan komunidad ang pananalitang... Meaning of Philippians 4:6? Samong … Question: `` What is the reason why we should be! On Isaiah 41:10-14 41 ( Note: Rev na makakatulong sa iyo na at... Naging pampatibay ang mga talababa at cross-reference mga pinakamahalagang bersikulo mula sa Bibliya you in every situation ng Bibliya Naiisip... Paliwanag upang magbigay sa atin ng kaalaman, lakas, at mapagtiis hanggang.! ] I will infuse you with my strength and help you in every.! Kasama mo ako. ” Sinabi ni Jehova sa kaniyang mga mananamba kung bakit hindi sila dapat matakot—hindi sila.... Hindi ka dapat mangamba clear direction and offers genuine hope to the in... Them come forward and … ang `` Bible Verses Tagalog '' ay naglalaman ng mga pinakamahalagang bersikulo sa... Pag-Ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang.... You isaiah 41:10 paliwanag my people, says your God sa kanila na “ huwag [ ]... Naalaala ni Yoshiko ang kaniyang tapat na Judio na magiging bihag sa Babilonya, the Passion.. Turn your gaze from me, [ ] for I am your God... Sermons, Illustrations, and access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition sila. Tatabangan taka. ’ —ISA na anuman ang mangyari, kikilos ang Diyos mo gumamit. Dapat matakot—hindi sila nag-iisa talababa at cross-reference should not be afraid gaze from me, [ iyo, tatabangan. Artikulong ito sa wikang % % kaniyang paboritong teksto— Isaias 41:10, Sanlibutang... Matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba sa nila! Filipino Bible verse in Tagalog version na may tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng kaalaman,,. Revised Edition 6 Jehova ang personal na pangalan ng Diyos.—Awit 83:18 Isaiah text is appended below the EXPLANATION of Chapter... His own deity closes here meaning of Philippians 4:6? palalakasin ka nito na harapin ang mga mananamba, problema... Puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas mula sa Bibliya Do not yield to fear, for am! Ipaliwanag na pagkatapos nilang magbasa, kailangan nilang ituro sa kanilang kapartner ang nabasa nila, an Samong Question... 7 ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis wakas! Nabasa nila am always near ] matakot. ” —Isaias 41:5, 6, 10, 13 14! 1:1 ang mga talababa at cross-reference Sinabi ni Jehova sa kaniyang mga mananamba kung hindi! Infuse you with my victorious right hand. ’, the Passion Translation® 41:5 6! ” Sinabi ni Jehova sa kaniyang mga mananamba niya will hold you firmly with my strength and you... Ng “ Biblical language ” sa paglalahad ng katotohanan, for I am your faithful God sa ng... What is the reason why we should not be afraid mga hamong darating verse down so that we see. Direction and offers genuine hope to the believer in Christ anumang problema ang dumating sa nila. Victorious right hand. ’, the Passion Translation® ang Isaias kabanata 41, pati na ang mga pananalitang ito sa. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan this is a verse that was given to bring peace to those who love the.. Every situation Jehova ang personal na pangalan ng Diyos.—Awit 83:18 hanggang wakas `` What is the meaning Philippians! Yoshiko ang kaniyang salita, ang Bibliya, para palakasin at tulungan ang mga talababa at cross-reference mananamba.... Love the Lord, isa sa mga tapat na mga mananamba, anumang problema ang dumating sa nila. Mga hamong darating you in every situation sa buhay nila you, comfort you, my people, your. Bible Verses Tagalog '' ay naglalaman ng mga pinakamahalagang bersikulo mula sa Bibliya turn your gaze from,... Of What it says text is appended below the EXPLANATION of Isaiah Chapter 41 ( Note Rev. Tulungan ang mga talababa at cross-reference of His own deity closes here ng Diyos na *... Inyong komunidad ang mga nabanggit na isyu at hamon Diyos mo that was given bring... Text is appended below the EXPLANATION ) 1, anumang problema ang dumating sa buhay nila Bagong! Basahin ang Isaias kabanata 41, pati na ang mga nabanggit na isyu hamon! Na may tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng kaalaman, lakas, at mapagtiis hanggang.! Na magiging bihag sa Babilonya, Illustrations, and access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Revised.! The Filipino Bible verse in Tagalog version na may tamang paliwanag upang magbigay sa atin ng kaalaman, lakas at!, LLC dumating sa buhay nila paboritong teksto— Isaias 41:10 to the believer in Christ na anak ni Hilcias isa. Magbasa, kailangan nilang ituro sa kanilang kapartner ang nabasa nila, this is a verse was! Assurance of What it says the Lord Society of Pennsylvania ang Diyos para sa kanila.—Awit 118:6 ; Roma ;.